PPS Netwerk Nederland

 

Waarom?

Door teruglopende inkomsten en budgetten zijn (semi-)publieke organisatie gedwongen te zoeken naar innovatieve, efficiëntere wijzen om hun investeringen te realiseren. Daartoe zoeken zij naar mogelijkheden om risico’s beter te beheersen en meer zekerheid te krijgen over de kosten op langere termijn. Tegelijkertijd zullen zij scherp moeten kijken naar wat hun kernactiviteiten zijn en wat zij aan de markt kunnen overlaten. Regels inzake het begrotingstekort (Wet Houdbare Overheidsfinanciën) stellen grenzen aan de investeringen door decentrale overheden. Om hun investeringsprogramma toch te kunnen uitvoeren zoeken zij naar alternatieve realisatie- en financieringsmogelijkheden. Ten slotte zoeken (semi-)publieke opdrachtgevers naar mogelijkheden om, ondanks alle beperkingen, de duurzaamheid te vergroten.

Publiek-private contractvormen kunnen leiden tot efficiëntie door de optimalisatie over de gebruiksduur van het te realiseren project en doordat functionele specificaties (i.p.v. uitvragen van bestekken) ruimte laat tot innovatie. Door risico-overdracht te combineren met prestatie-afspraken kunnen risico’s beter beheerst worden en ontstaat meer zekerheid over de kosten. En door te optimaliseren over de levensduur van het te realiseren project wordt de duurzaamheid verhoogd, bv. doordat meer duurzame materialen worden gebruikt. Doordat de prestatiebetaling gespreid is over de levensduur van het project, passen investeringen ook beter in de kaders die de Wet Hof oplegt.