PPS Netwerk Nederland

 

Politiek en Beleid

Wet en regelgeving
PPS is nog betrekkelijk nieuw en ontwikkelt zich snel verder. Dat houdt in dat wet en regelgeving vaak achterloopt bij de realiteit. Denk bijvoorbeeld aan gevallen waarin PPS harde voordelen biedt maar een publieke opdrachtgever ineens niet terugvorderbare btw moet gaan betalen die die positieve business case teniet doet. Zie ook fenomenen zoals Split Incentives, Nieuwe Energiewet, et cetera. Wij zetten ons daarom actief in om op basis van onomstotelijk reële argumenten dergelijke imperfecties uit wet- en regelgeving te halen.

Regeerakkoord
In het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ wordt stilgestaan bij onder andere zorg, onderwijs, veiligheid, infrastructuur en bereikbaarheid in Nederland. Bij een aantal onderwerpen kiest het kabinet expliciet voor PPS.

Duurzaam groeien en vernieuwen
Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie met haar innovatieve bedrijven en excellente kennisinstellingen. De komende jaren moet de positie van Nederland in de top van de meest concurrerende economieën verankerd en versterkt worden. De succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen, regio’s en overheid in het topsectorenbeleid wordt voortgezet. Via NWO blijft budget beschikbaar voor programmatisch onderzoek voor de topsectoren, waarbij publiek-private samenwerking voor fundamenteel onderzoek wordt voortgezet.

ICT
Er komen tien publiek-private doorbraakprojecten. Deze zijn onder meer gericht op het vergroten van het gebruik en de kennis van ICT door het midden- en kleinbedrijf in de topsectoren en in sectoren als onderwijs en zorg. Overigens heeft de Commissie Elias onomstotelijk aangetoond dat de overheid haar ICT-projecten bijzonder lastig gemanaged krijgt met als gevolg imposante tijd- en budgetoverschrijdingen. Juist binnen de ICT omgeving bieden PPS routes interessante mogelijkheden om met behoud van regie veel lagere risico’s dan dusverre te lopen.

Ruimte en mobiliteit
Infrastructuur en bereikbaarheid zijn van doorslaggevend belang voor de economie. Ondanks de economische crisis is het verkeer en de mobiliteit de afgelopen jaren gegroeid. Op twee manieren wordt gewerkt aan verbetering van bereikbaarheid en doorstroming. Door in infrastructuur te investeren en door bestaande infrastructuur (weg, spoor en water) beter te benutten. Om de beschikbare middelen optimaal te gebruiken en ondernemerschap en innovatie te bevorderen, zet het kabinet in op publiek-private samenwerking bij de aanleg van infrastructuur.

Rijksbeleid Huisvesting en infrastructuur
Vanuit het Rijk is het verplicht voor vastgoedprojecten boven €25 mln en infrastructuurprojecten van meer dan €60 mln euro een Public Private Comparator (PPC) uit te voeren voor DBFMO.

Met een PPC worden de verschillende mogelijke aanbestedingsvormen met elkaar vergeleken. De PPC is een financieel economisch instrument, maar kwalitatieve aspecten komen zeker ook aan bod. De uitkomst is een meest geschikte aanbestedingsvorm voor uw project. Het PPC rapport kan in besluitvorming als onderlegger dienen. Zo zijn alle mogelijkheden verkend en kunt zelf u een bewuste keuze maken.