PPS Netwerk Nederland

 

PPS Mythen

Rondom geïntegreerde contracten bestaan een aantal mythen. De belangrijkste op een rij.

Met de keuze voor PPS verlies je als opdrachtgever zeggenschap
Nee, er wordt een intensief traject doorlopen voordat het contract wordt gesloten. In dit traject wordt bepaald wat er geleverd moet worden en van welke kwaliteit. Dit zijn de prestatie-eisen die de opdrachtgever formuleert. Het betalingsmechanisme (prestatievergoedingen) zorgt ervoor dat de opdrachtnemer extra wordt geprikkeld afspraken na te (blijven) komen.

Publieke partijen kunnen dusdanig goedkoop geld lenen dat PPS geen zin heeft
Publieke partijen kunnen inderdaad goedkoper geld aantrekken dan private partijen. Echter, in projecten worden door de overheid niet alle risico’s beprijsd. Dat wil niet zeggen dat ze zich niet voordoen. Bij een private financiering worden deze risico’s wél beprijsd en verdisconteert naar een risico-opslag. Je vergelijkt appels met peren. M.a.w. de extra financieringskosten zouden meer dan goedgemaakt moeten worden door een lager risico voor de opdrachtgever. Indien dat pertinent niet het geval blijkt, kan men uiteraard zelf financieren door de ‘F’ uit DBFMO te halen.

Mijn omgeving is zo onzeker dat ik niet een langjarige committent aan kan gaan
De omgeving is in principe niet meer of minder onzeker als gevolg van de gekozen aanbestedingsroute! Een gedegen ‘PPS of niet’ afweging legt echter deze risico discussie veel prominenter vooraf op tafel en zal aldus bijdragen aan een beter plan. De kans is daarbij groot dat een marktpartij kan helpen bepaalde onzekerheden beter te managen dan de opdrachtgever. “Met de kennis van nu, hadden we dat achteraf niet zo moeten doen” is vooral van toepassing op traditionele projectuitvoering.

Als publieke partij leg je je voor een te lange tijd vast
Niet waar. Een PPS-contract is voldoende flexibel. Een DBFM-contract kent bijvoorbeeld een wijzigingsprocedure waarmee aanpassingen gemaakt kunnen worden. Er zijn meerdere systemen zoals ‘market testing’ om ervoor te zorgen dat niet de hoofdprijs maar een reële prijs wordt betaald. Daarnaast is het belangrijk te constateren dat onzekerheden en risico’s rondom projecten meestal niet afhankelijk van de beslissing PPS of niet-PPS zijn maar hoe dan ook gaan optreden. Bij een PPS dwing je elkaar daarbij vooraf dieper dan gebruikelijk bij traditionele trajecten na te denken over die onzekerheden en daarop pro-actief scenario’s te ontwikkelen.

PPS is altijd een DBFMO
Niet waar, een DBFMO (Design, Build, Finance, Maintaince en Operate) is één van de contractvormen van PPS. Er zijn ook minder uitgebreide contractvormen zoals Design, Build Maintain (DBM) of DBMf met een kleine financieringscomponent. De keuze van de PPS-variant is afhankelijk van de omvang en de scope van het project.

Een geïntegreerd contract is niet flexibel
Gedeeltelijk waar. In het contract liggen afspraken voor langere tijd vast. Een geïntegreerd contract biedt op verschillende manieren echter wel flexibiliteit. De opdrachtgever moet van te voren nadenken over die gewenste flexibiliteit. Dit kan als eis of gunningscriterium worden meegenomen. Daarnaast is er in het contract een wijzigingsprocedure opgenomen met spelregels voor het geval er iets gewijzigd moet worden. Diensten waar veel verandering in optreden kunnen of buiten het contract worden gehouden of er vindt regelmatig benchmarking plaats.

Tijdens de realisatie kan de kwaliteit niet worden gecontroleerd
Niet waar. De opdrachtnemer verzorgt zelf de kwaliteitscontrole tijdens de realisatie. De opdrachtgever stuurt op normeringen (ISO/NEN), managementplan, systeemgerichte contractbeheersing (SCB) en steekproeven of risicogestuurde toetsen.

Na afloop van het contract krijgen we als opdrachtgever een kwalitatief slecht product in handen
Niet waar. In de outputspecificaties die vooraf worden afgesproken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is ook opgenomen welk onderhoudsniveau er bij overdracht moet zijn. De opdrachtgever weet lang van tevoren wat de staat van de weg of het object bij overdracht zal zijn en kan daarop voorsorteren.

Met PPS verliezen we als publieke partij onze identiteit
Niet waar. PPS is slechts één van de mogelijke inkoopvormen. Door een goede dienstverlening te leveren, versterkt de opdrachtgever haar identiteit. De rol van de publieke opdrachtgever blijft met PPS intact maar wordt anders ingevuld: van toetsen naar regievoeren.