PPS Netwerk Nederland

 

Vermeend en Van der Ploeg: PPS biedt investeringskansen

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg zijn ervan overtuigd: PPS biedt investeringskansen. De algemene verwachtingen over economische groei in ons land zijn somber. In de periode 2008-2012 is er sprake van een gemiddelde groei rond de 0 , in de tien jaren vóór de economische wereldcrisis bedroeg de groei in Nederland circa 2,6 %. Voor 2013-2017 is de prognose gemiddeld slechts 1,5 per jaar. Eén van de redenen voor het afremmen van de groei is allicht de Europese crisis. De uitdaging is om mensen langer en gezonder te laten werken om zo de slagkracht van de economie te versterken. Een dergelijke slag is essentieel in een kantelende wereld waar landen zoals China, India en Brazilië de economische boventoon zullen voeren terwijl Europa dreigt te verpieteren.

Het Centraal Planbureau (CPB) raamt een economische krimp van 0,5%. In 2013 wordt een magere groei verwacht van slechts 0,75%. Het begrotingstekort voor volgend jaar wordt geraamd op 2,7% Bruto Binnenlands Product (BPP), 0,2 % minder dan waarvan eerder werd uitgegaan. Ook zit dit percentage onder het plafond van een maximaal begrotingstekort van 3% van het BBP.

Extra investeringen én lastenverlichting bedrijfsleven
Volgens de analyses van het Centraal Planbureau is onze economische groei vrijwel volledig afkomstig van onze export, de motor van de Nederlandse economie. Een nieuw kabinet heeft beperkte mogelijkheden om dit lage groeicijfer op te krikken. Er moeten vooral maatregelen worden genomen om de consumptie van burgers te bevorderen, door lagere lasten, extra overheidsuitgaven om bijvoorbeeld de bouwsector aan te jagen en lastenverlichting voor het bedrijfsleven waardoor bedrijfsinvesteringen bevorderd worden. Vanwege onze ongezonde overheidsfinanciën zijn er echter onvoldoende middelen beschikbaar om de Nederlandse economie met dergelijke groei-impulsen aan te jagen. De economische geschiedenis laat zien dat er ook buiten de rijksbegroting om een methode is om een vastgelopen economie weer vlot te trekken. Dat kan door extra investeringen in onze infrastructuur; die is internationaal verouderd en werkt remmend op economische groei. Deze investeringen worden niet uit de lopende begroting gefinancierd maar uit een speciale staatslening. Daarbij moet het gaan om goed renderende projecten zoals investeringen in lokale en regionale energieparken waar met behulp van zonnepanelen energie wordt opgewekt; daardoor beperken we onze CO2-uitstoot, worden we minder afhankelijk van het buitenland en hebben we een nieuwe energiebron als ons gas op is. Ook met een gemoderniseerde afsluitdijk kan duurzame energie worden opgewekt.

De kansen voor PPS
Investeringen in (tol)wegen, snelle railverbindingen, openbaar vervoer en super snel internet kunnen eveneens mooie rendementen opleveren. Deskundigen gaan er van uit dat met een dergelijk investeringspakket van rond de 20 miljard euro langjarige rendementen behaald kunnen worden die liggen tussen 4%-5%. Dit pakket dat in samenwerking met het bedrijfsleven (Publiek Private Samenwerking) uitgevoerd moet worden, kan gefinancierd worden uit staatsleningen waarvoor we op dit moment minder dan 1% rente hoeven te betalen. Bij dergelijke PPS-constructies is het bedrijfsleven niet alleen nodig is voor de financiering, maar ook voor de know-how die binnen de overheid in onvoldoende mate aanwezig is. Critici zullen er onmiddellijk op wijzen dat we met deze aanpak onze staatschuld met €20 miljard verhogen. Dat is waar, maar hier gaat het wel om een verhoging waar tegenover een interessante duurzame belegging staat, een goed renderend investeringsproject, waardoor de rentelasten over de overheidsschuld per saldo dalen. Bovendien heeft dit project ook veel andere voordelen: een verbetering van onze infrastructuur, meer duurzame energie en extra groei en werkgelegenheid, vooral in de bouw.Het is essentieel dat ook vanuit het bedrijfsleven wordt deelgenomen aan de financiering van dergelijke projecten, waardoor het mogelijk moet zijn een totaal bedrag van €30 - €40 miljard beschikbaar te krijgen. Daarmee kan de economische groei worden aangejaagd en die groei is weer goed voor de schatkist en maakt het gemakkelijker om het begrotingstekort en de staatsschuld te verminderen.

Staatsschulden overige landen en innovatieve public-private partnerships
Kijken we naar de staatsschulden van andere landen, dan zullen we met die extra €20 miljard niet uit de pas gaan lopen. Nederland blijft ruim onder het gemiddelde van de eurozone dat rond de 87% BBP ligt. Duitsland, de motor van de Eurozone, heeft een overheidsschuld van 83%, België 98%, Engeland zit op 86% en de VS op circa 100%. Nederland blijft internationaal gezien met een wat hogere staatsschuld nog steeds een solide financieel land en kan tegelijk scoren met goed renderende investeringen waarmee de groei wordt aangejaagd; daarbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve public-private partnerships.

Rick van der Ploeg en Willem Vermeend
Frederick (Rick) van der Ploeg is Nederlands econoom en voormalig politicus. Hij was staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II en is tegenwoordig hoogleraar in aan de Universiteit van Amsterdam, en aan de Universiteit van Oxford. Willem Vermeend is een voormalig Nederlands Tweede Kamerlid, staatssecretaris en minister. Sinds 2006 is Willem Vermeend hoogleraar Europees fiscaal recht en fiscale economie aan de Universiteit Maastricht.

PPS Netwerk Nederland, 29 augustus 2012

  • Model DBFMO-overeenkomst RGD 2008

    Deze herziene versie van de modelovereenkomst DBFMO is een bewerking door de Rijksgebouwendienst Deze nieuwe versie is opgesteld op basis van versie 1.0 en op basis van leerervaringen in de recente aanbestedingen. Dit betreft een tussenproduct dat wordt aangepast op basis van de ervaringen bij Rijkswaterstaat en Defensie. Lees meer (bestand)

  • Bijlagen Model DBFMO-overeenkomst RGD 2008

    Deze herziene versie van de modelovereenkomst DBFMO is een bewerking door de Rijksgebouwendienst Deze nieuwe versie is opgesteld op basis van versie 1.0 en op basis van leerervaringen in de recente aanbestedingen. Dit betreft een tussenproduct dat wordt aangepast op basis van de ervaringen bij Rijkswaterstaat en Defensie. Lees meer (bestand)

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!