PPS Netwerk Nederland

 

Meer ruimte voor PPS door decentralisatie

‘Het roer bij de overheid moet nu echt om’, vindt VVD-minister Schultz (Infrastructuur en Milieu). Processen moeten vereenvoudigd worden en er moeten minder spelregels worden opgesteld. Decentrale overheden moeten de ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen en partners te zoeken. Het kabinet-Rutte kondigde al eerder de decentralisatie van de ruimtelijke ordening aan waarbij meer ruimte komt voor PPS.

Het Rijk hevelt taken over naar gemeenten maar stelt eisen stelt aan controle en uitvoering. Gemeenten moeten vrij zijn in het kiezen van de gewenste uitvoeringsvorm. Dit kan zelfstandig of met andere gemeenten. In samenwerkingsverbanden kunnen taken worden uitgevoerd

Een kleiner een daadkrachtige overheid
Als de decentralisaties goed worden uitgevoerd, wordt de overheid daar als geheel krachtiger en kleiner van. Daarvoor is van ¬belang dat de decentraliserende en ontvangende overheid er vertrouwen in hebben dat de uitvoering door de ontvangende overheid op een goede wijze kan plaatsvinden. Dit vraagt om beleidsvrijheid, passende financiering en een terugtredende rijksoverheid. Het staat gemeenten vrij zelf te kiezen voor een (gezamenlijke) uitvoeringsvorm. Decentraliseren betekent loslaten. In overeenstemming met het regeerakkoord zullen decentralisaties gepaard gaan met maximale ¬beleidsvrijheid en een minimale verantwoordingsverplichting en het wegnemen van onnodige -bureaucratie.

Opheffing VROM
Op 1 januari 2011 werd het Ministerie van VROM opgeheven. Het College van Rijksadviseurs maakt sinds die datum deel uit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ger Koopmans, CDA Tweede-Kamerlid, gaf eerder al aan dat de voornaamste reden voor het opheffen van VROM ‘de ongebreidelde regelzucht waar het ministerie aan leed’ was. Het kabinet wenst een meer gestroomlijnde overheid met minder ministeries, meer slagvaardigheid en meer samenhang in de besluitvorming.

Vertrouwen in lagere overheden
We willen dus vertrouwen uitstralen, in plaats van dat we alles vastleggen in allerlei spelregels’, zegt Schultz. Schultz vraagt andere betrokken partijen om hetzelfde vertrouwen uit te stralen. ‘Wantrouwen is nergens voor nodig. Provincies zullen echt niet toestaan dat de open ruimte zomaar wordt volgebouwd. En steden hebben er alle belang bij om te blijven verdichten, om hun voorzieningenniveau en bijvoorbeeld hun openbaarvervoernetwerk op peil te houden’, aldus de minister.

PPS Netwerk Nederland, 28 mei 2011

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!