PPS Netwerk Nederland

 

"De implementatie van klimaatadaptatie op regionaal niveau begint met een heldere visie en bewustwording binnen de eigen organisatie"

Het veranderende klimaat met als gevolg wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen, heeft een grote impact op steden en regio’s. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) is de doelstelling geformuleerd om het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving te versnellen en te intensiveren. Veel gemeenten en waterschappen zijn druk bezig in de voorbereiding en met het maken van plannen om de doelstelling te behalen. Echter liggen er ook nog diverse uitdagingen in het verschiet waar overheden rekening mee moeten houden om verdere versnelling en implementatie van klimaatadaptatie in de praktijk mogelijk te maken.

PPS Netwerk Nederland vroeg aan Mathijs van Vliet en Ewout Fakkel (beiden werkzaam voor Movares op het gebied water en klimaat) naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van Klimaatadaptatie en de grote uitdagingen op dit moment en hoe gemeenten en waterschappen plannen kunnen vertalen in concrete projecten.

Welke trends, ontwikkelingen zien jullie op dit moment op het gebied van klimaatadaptatie in Nederland?
Mathijs van Vliet: “Klimaatadaptatie begint steeds beter op gang te komen, maar tegelijkertijd zijn er veel gemeentes die hier nog mee worstelen. We zien dat zogenaamde ‘meekoppelkansen’ steeds meer worden onderzocht en benut. Zo worden binnenstedelijke ontwikkelingen gekoppeld aan klimaatadaptatieve maatregelen zoals waterpleinen, groene daken of waterpasserende verharding. Daarnaast wordt er steeds meer bewustwording gecreëerd binnen de eigen gemeentelijke organisatie, wordt het kennisniveau hieromtrent verder ontwikkeld en worden budgetten gereserveerd voor klimaatadaptieve maatregelen. Echter zien we dat dat vooral gebeurd op het vlak van wateroverlast. Hitte en droogte zijn nog relatief onbekend en daar is ook een minder duidelijke visie en aanpak op.”

Ewout Fakkel: “Door middel van het uitvoeren van (regionale) stress-testen, krijgen gemeenten en waterschappen inzicht hoe ze er voor staan en waar aandachts- en verbeterpunten liggen. Een belangrijke vervolgstap o.b.v. de resultaten is: hoe neem je adaptatie mee in het ontwerp van je projecten en het beheren van je openbare ruimte.”

Waar liggen volgens jullie de grootste uitdagingen op dit moment bij gemeenten en waterschappen?

Ewout Fakkel: “De grootste uitdaging is verantwoording nemen, ofwel ervoor zorgen dat klimaatadaptatie landt in ontwerpen en de beheerplannen. Daarnaast is het reserveren van budgetten voor klimaatadaptatieve maatregelen ook een lastig vraagstuk.”

Wat kunnen overheden doen om plannen rondom klimaatadaptatie te vertalen in concrete projecten?

Mathijs van Vliet: “Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om de knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Het toepassen van de stresstest in combinatie met participatie en de risicodialoog helpt bij de vertaling van de uitkomsten van de stresstest naar een uitvoeringsagenda. Want wat is het gevolg als op een bepaalde plek water op straat blijft liggen? Is dat alleen lastig voor het verkeer dat niet meer verder kan rijden? Of nog erger, komt er ook water in aanliggende panden? Pakken we als gemeente hittestress eerst aan in een wijk met veel ouderen, of juist daar waar het het warmst wordt? Dat zijn vragen die moeten worden getackeld.

Ewout Fakkel: “Participatie kan helpen om adaptatie ook te laten landen bij andere stakeholders zoals bewoners en marktpartijen. De gemeente heeft maar een deel van de ruimte in handen, ook andere partijen kunnen en moeten bijdragen. (Interne) participatie helpt ook om binnen de eigen organisatie draagvlak te creëren en de uitkomsten van de stresstest mee te laten nemen in ontwerpverkenningen. Een mooi voorbeeld van een geslaagde is de gemeente Ede die ontwerp verkenningen en klimaatadaptatie samen hebben laten komen.”

Op 12 juni organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. Wageningen University & Resarch (WUR), Movares en de gemeente Ede een praktijkseminar (WUR, Wageningen, 14.00-17.00) over de implementatie van klimaatadaptatie in steden en regio’s. Diverse praktijkvoorbeelden worden door ervaringsdeskundigen toegelicht.

Klik hier voor meer informatie over programma en aanmelding.

PPS Netwerk Nederland, 10 juni 2018

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!