PPS Netwerk Nederland

 

Algemeen Overleg DBFM(O) in de Tweede Kamer: Door blijven gaan met het inzetten van PPS

Het AO PPS van 27 juni jl. duurde relatief kort dit keer. Waar in voorgaande jaren nog vrij lang werd stilgestaan of er überhaupt sprake van meerwaarde via Publiek Private Samenwerking t.o.v. traditionele projectuitvoering is, blijkt inmiddels dat er ‘Kamerbrede’ overtuiging is dat er inderdaad grote voordelen aan PPS verbonden zijn. Minister Dijsselbloem sprak dit expliciet uit zonder echter te willen suggeren dat PPS overal en altijd zou moeten worden toegepast: “Wij zien grote meerwaarde bij PPS projecten en geloven in het construct van integrale oplossingen maar zullen wel bij elk project goed moeten kijken of PPS bij dat project zinvol is; ik zit daar in die zin nuchter in”.

Hoofdthema’s en conclusies uit het overleg waren:

Rapport van de Algemene Rekenkamer- 800 miljoen euro meerwaarde via PPS
De Algemene Rekenkamer heeft op 6 juni jl. het rapport contractmanagement DBFMO gepubliceerd waarin zij aangaf dat het contractmanagement van de kant van de overheid wellicht beter zou kunnen. Alle partijen waren het er over eens dat het inderdaad geen goede zaak zou zijn wanneer de meerwaarde van PPS deels voor de overheid ‘weglekt’ via te soepel contractmanagement waarbij bepaalde kortingen eventueel niet worden opgelegd terwijl die op grond van contractuele afspraken wellicht mogelijk waren geweest. Op een vraag van Mei Li Vos (PvdA) of de eveneens in het rapport gememoreerde 800 miljoen euro meerwaarde eigenlijk niet een prognose is, antwoordde de minister bevestigend: “Omdat het hier projecten betreft die vanaf nu nog meerdere jaren doorlopen, is er uiteraard sprake van een prognose. Dit geldt ook voor berekeningen van te verwachten besparingen bij traditioneel uitgevoerde projecten”. Op mevrouw Vos’ suggestie dat de Rekenkamer dan niet met meer regelmaat in de gaten kon houden of die 800 miljoen euro in de praktijk daadwerkelijk gerealiseerd werd, antwoordde de Minister ook bevestigend. Hij zou onderzoeken welke rol de Rekenkamer hierbij kan spelen in de zin van eventuele periodieke rapportage hieromtrent.

BTW mag geen struikelblok voor decentrale overheden zijn
De mogelijke extra BTW plicht die voor decentrale overheden optreedt indien men bepaalde projecten in PPS uitvoert, mag geen showstopper voor PPS worden indien deze extra heffing de meerwaarde van PPS teniet teniet zou doen. In die zin volgt de Minister het beleid van zijn voorganger De Jager die stelde dat indien de PPC (Public Private Comparator) in de min wordt gedrukt door een eventuele additionele BTW heffing daar een oplossing voor zal worden gevonden. Voorts werd opgemerkt dat het BTW compensatiefonds in tact blijft waardoor wellicht dit probleem eerder theoretisch dan reëel is.

Index-Linked-financiering
Er werd vrij uitvoerig stilgestaan bij dit onderwerp. Bij het N33 project tussen Assen en Zuidbroek werd indexfinanciering toegestaan met als doel daarmee de aantrekkelijkheid van beleggers zoals Nederlandse pensioenfondsen in Nederlandse PPS projecten te vergroten. De conclusie van de Minister was dat dit niet echt een verschil heeft gemaakt, dat ook de pensioenfondsen er in de praktijk uiteindelijk niet echt om vragen waarop hij het weer heeft afgeschaft. Op vragen van Mark Harbers van de VVD dat het voor APG toch juist wel een voorwaarde was en ofschoon het maar hier maar 1 partij betreft, het wel het grootste pensioenfonds is en daarmee relevant, zegde de Minister toe dat hij het de pensioenfondsen bij het Catshuisoverleg van 2 juli a.s. andermaal zou vragen. “We blijven ook hierin pragmatisch optreden” aldus de heer Dijsselbloem.

Extra inkomsten verdelen
Paulus Jansen van de SP ziet graag dat de extra inkomsten die worden behaald tijdens de contractsperiode worden verdeeld onder zowel opdrachtgever als opdrachtgever. Alhoewel hier in veel PPS-contracten al afspraken over worden gemaakt, zal dit punt in het volgende AO PPS op de agenda staan en nader worden besproken.

PPS Netwerk Nederland, 27 juni 2013

PPS potentie van uw project? Vraag een Quick Scan aan!