PPS Netwerk Nederland

 

Holland Rijnland (Rijnlandroute en Rijn-Gouwelijn)

Projectnaam

Holland Rijnland (Rijnlandroute en Rijn-Gouwelijn)

Omschrijving

Project RijnlandRoute
De RijnlandRoute is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en de A4 bij Leiden. Deze nieuwe verbinding is van groot belang voor de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute is nodig om de economische potentie van de regio en de direct hieraan grenzende gemeenten als Wassenaar en Leidschendam-Voorburg te kunnen ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen ontsluiten. De RijnlandRoute maakt onderdeel uit van de Integrale Benadering Holland Rijnland waarin in oktober 2009 een voorkeur is uitgesproken voor het tracé. De Provincie Zuid-Holland, in samen werking met de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, en het samenwerkingsverband Holland Rijnland willen intensief samenwerken met de markt.

Onderzoek naar risico- en kostenreductie
Een marktconsultatie moest de kansen voor kosten- en risicoreductie en meerwaarde op het gebied van ruimtelijke inpassing van een gefaseerde realisatie van de Rijnlandroute onderzoeken. Inventarisatie van kansen vond tijdens een plenaire themadag plaats op 23 september 2010, van 9.00 uur tot 13.00 uur in Leiden. Verdiepend onderzoek vond, na selectie van een aantal partijen, individueel plaats. Een deel van de kosten voor de onderzoeksfase zal worden vergoed, deelname aan plenaire themadag is voor eigen rekening. De resultaten dienen eind oktober 2012 gereed te zijn.

Stand van zaken 2012
De provincie heeft inmiddels een inpassingsplan (de provinciale variant van een bestemmingsplan) opgesteld om de realisatie van de RijnlandRoute mogelijk te maken. Het voorontwerp inpassingsplan is op 3 juli 2012 door Gedeputeerde Staten vrijgegeven voor inspraak. Bijlagen bij het voorontwerp zijn het MER 2e fase en de nota voorkeursalternatief. Met het inpassingsplan wordt beoogd de RijnlandRoute planologisch mogelijk te maken. Zowel de weg als de noodzakelijke voorzieningen zoals viaducten en andere zaken, worden bestemd. Voor het deel van de RijnlandRoute dat samenvalt met de A44 zal het Rijk een besluit op grond van de Tracéwet nemen.