PPS Netwerk Nederland

 

Project Afsluitdijk

Project Afsluitdijk
Projectnaam

Afsluitdijk

Omschrijving

Om de Afsluitdijk weer binnen de eisen voor veiligheid te brengen maakt Rijkswaterstaat vanaf 2016 de dijkbekleding overslagbestendig en versterkt Rijkswaterstaat de spui- en schutsluizen. Het project Afsluitdijk zal bij de voorbereiding van het realisatiecontract de contractvorm DBFM voor de dijk en de kunstwerken nader uitwerken.

Behalve de noodzaak tot verbetering was dit tevens het moment om te onderzoeken of er niet meer mogelijk is dan het realiseren van de veiligheidsopgave en biedt dit kansen om innovaties op het grensvlak van water en land op de kaart te zetten.

Status en planning
In 2008 heeft Rijkswaterstaat samen met de provincies Fryslân en Noord-Holland een marktverkenning (bestaande uit twee fasen) uitgevoerd. Acht consortia hebben in de eerste fase een integrale visie met een doorkijk naar haalbaarheid en betaalbaarheid op de Afsluitdijk ontwikkeld. De consortia stonden voor de uitdaging om maatschappelijke vraagstukken zoals veiligheid, mobiliteit, wonen, duurzame energiewinning, recreatie en landschap, natuur en cultuur met elkaar te combineren. Vier consortia (WaddenWerken, Afsluitdijk 21e eeuw, Monument in Balans en Natuurlijk Afsluitdijk) zijn vervolgens geselecteerd om in de tweede fase hun visie op de Afsluitdijk te verdiepen. December 2008 hebben zij hun uitgewerkte visies aan de Stuurgroep Onderzoek Integrale Verbetering Afsluitdijk gepresenteerd. De Stuurgroep verwerkt de visies in een eindrapport voor het kabinet. Medio 2009 komt het kabinet met een standpunt over de opknapbeurt van de Afsluitdijk en over de wijze waarop de visies daarin worden meegenomen.

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies Fryslan en Noord Holland

Opdrachtnemer

Acht consortia hebben in de eerste fase van de Marktverkenning Afsluitdijk een integrale visie op de Afsluitdijk ontwikkeld. Duurzaamheid en economische versterking zijn kernbegrippen. De consortia stonden daarnaast voor de uitdaging om maatschappelijke vraagstukken zoals veiligheid, mobiliteit, wonen, duurzame energiewinning, recreatie en landschap, natuur en cultuur met elkaar te combineren. Uiteindelijk zijn vier consortia door de stuurgroep Onderzoek Integrale Verbetering Afsluitdijk gekozen om hun visie op de Afsluitdijk verder te verdiepen

Contractwaarde
Contractduur
Contractvorm
Welke partijen deden mee in de aanbesteding
Oplevering

Planning
- 23 december 2011: vaststelling Structuurvisie door Ministerraad en ondertekening Bestuursovereenkomst
- 2012: start planuitwerking
- 2014: start aanbesteding
- 2017: start werkzaamheden
- 2021: einde werkzaamheden