PPS Netwerk Nederland

 

Grensmaas

Grensmaas
Projectnaam Grensmaas
Omschrijving Uitvoering van de nieuwe Grensmaas levert de fantastische uitdaging op om hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en grindwinning tegelijkertijd en in onderlinge samenhang op te pakken. Door een slimme, verantwoorde grindwinning krijgt de rivier de ruimte, verkleint het risico op nieuwe overstromingen en kan de natuur zich optimaal ontwikkelen. Consortium Grensmaas B.V. tekent voor de uitvoering, maar ook voor het planontwerp, de grondverwerving, de vergunningsaanvragen en de herinrichting van het gebied. Dat hele megaproject wordt betaald uit de opbrengst van de verkoop van grind. Rijkswaterstaat Maaswerken ziet namens de Overheid toe op de naleving van de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas en het bijbehorende Programma van eisen. De uitvoering wordt gecontroleerd door de verschillende overheidsinstanties die de vergunningen hebben verleend en deze ook handhaven. 
Partners

Overheid en Consortium Grensmaas BV

Publieke partijen Projectdirectie Rijkswaterstaat Maaswerken: Ministerie Verkeer en Waterstaat, Ministerie LNV en Provincie Limburg 
Architect Basis van het Grensmaasproject is het streekplan: POL (provinciaals omgevingsplan Limburg) Grensmaas 
Contractwaarde De kosten bedragen ca € 500 mln, wat wordt gedekt door de opbrengsten uit verkoop van zand en grind.  
Contractduur De overeenkomst is getekend op 1 juli 2005, de hoogwaterdoelstelling is bereikt op 1 januari 2018 en de grindwinning stopt op 1 januari 2023.
Private partijen Het consortium Grensmaas bestaat uit aannemers en grindbedrijven. De aannemers zijn Boskalis, Van den Biggelaar en Van Oord, die zich verenigd hebben in de Kombinatie Regenboog.
De grindbedrijven werken samen in Geo-Control B.V. Exploitatiemaatschappij L’Ortye uit Stein en Vereniging Natuurmonumenten doen ook in het consortium mee.
Oplevering  2023
 
Opmerkingen

De Grensmaas is in alle opzichten bijzonder. De wijze van samenwerking is zelfs uniek. Het is het omvangrijkste publiek-private project tot nu toe. Goede samenwerking tussen de private partners en de overheid is cruciaal om alle doelstellingen te halen.

Website(s) www.grensmaas.nl