PPS Netwerk Nederland

 

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ)

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ)
Projectnaam

Vlissingen, Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ)

Omschrijving

Een nieuwe kazerne voor de Koninklijke Marine zal verrijzen in Vlissingen. De minister van Defensie heeft in april 2012 besloten om de huidige van Braam Houckgeest kazerne in Doorn en het logistiek centrum Maartensdijk te verplaatsen naar deze nieuw te bouwen kazerne.

Proces van aanbesteden
De eerste stap in het proces van aanbesteden is de afweging van de aanbestedingsvorm. Hiervoor is (conform het sourcingsbeleid van Defensie) een Public Private Comparator (ppc) uitgevoerd. Het project de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) te Vlissingen wordt volgens PPS, ofwel publiek-private samenwerking, aanbesteed.

Op 19 juni 2014 tekenden de Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en Commissaris van de Koning van Zeeland Han Polman een bestuursovereenkomst voor de bouw van de kazerne. De overeenkomst bevat werkafspraken over onder andere de aankoop van grond, het bouwklaar opleveren van het terrein en het ruimtelijk mogelijk maken van de vestiging van de nieuwe kazerne.

Op 3 juli 2014 tekenden Directeur Transacties en Ontwikkeling Rijksvastgoedbedrijf Eva Klein Schiphorst en Commandant Commando DienstenCentra van Defensie Leonard Kok een samenwerkingsovereenkomst [swok] voor de bouw van een nieuwe kazerne. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken tussen Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf over onder andere de rollen, taken en verantwoordelijkheden van beide partijen voor deze geïntegreerde vorm van aanbesteden vastgelegd.

Op 19 juni 2015 ondertekenden de Provincie Zeeland en het Ministerie van Defensie de overeenkomsten voor het beschikbaar stellen van de gronden bij de Buitenhaven in Vlissingen. Een belangrijke mijlpaal voor Zeeland en het ministerie. Er kan nu gestart worden met de aanbesteding en bouw van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De Provincie Zeeland stelt de gronden “bouwrijp en om niet” aan Defensie ter beschikking. De afgelopen periode heeft de Provincie de gronden in het gebied hiervoor verworven in nauwe samenwerking met waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen. Deze gronden worden vanaf 1 januari 2016 via erfpacht aan Defensie ter beschikking gesteld. De hiervoor benodigde overeenkomsten zijn namens de Provincie Zeeland en het Ministerie van Defensie ondertekend door de Commissaris van de Koning van Zeeland Han Polman en de Commandant van het Commando Dienstencentra van Defensie, Leonard Kok.

Geschiedenis
In 2011 stelden de minister van Defensie en de Commissaris der Koningin van de provincie Zeeland een gezamenlijke werkgroep in. Deze kreeg de opdracht de mogelijkheden tot herhuisvesting van de op de Van Braam Houckgeestkazerne en het Logistiek Centrum Maartensdijk ondergebrachte eenheden te onderzoeken. De werkgroep heeft na studie positief gerapporteerd. De minister heeft de Kamer in zijn brief van 10 april 2012, laten weten op basis van studie te kiezen voor de verwezenlijking van een nieuwe kazerne op de locatie Buitenhaven bij Vlissingen.

Opdrachtgever

Het Rijksvastgoedbedrijf

Opdrachtnemer
Contractwaarde
Contractduur
Contractvorm
Welke partijen deden mee in de aanbesteding
Oplevering