PPS Netwerk Nederland

 

Zeetoegang IJmond/ Zeesluis IJmuiden

Zeetoegang IJmond/ Zeesluis IJmuiden
Projectnaam

Zeetoegang IJmond

Omschrijving

De huidige Noordersluis dateert uit 1929, is 45 meter breed, 400 meter lang en 15 meter diep. Om gewenste verbeteringen aan te brengen in de Zeetoegang IJmond wordt een nieuwe sluis gerealiseerd, Zeesluis IJmuiden. Het zal de grootste zeesluis van Europa worden. Met een nieuwe, grote zeesluis bij IJmuiden behoudt de Amsterdamse havenregio haar internationale allure en is er ruimte voor het groeiende goederentransport. Een PPC heeft aangetoond dat realisatie in DBFM contract een meerwaarde oplevert van 6,4%.

Convenantpartners
De convenantpartners hebben afgesproken dat de sluis binnen het gestelde budget gerealiseerd moet worden. De zeesluis verbetert de bereikbaarheid van de Amsterdamse havenregio over het water.

Voorkeursbeslissing
De voorkeursbeslissing is gebaseerd op onderzoek naar drie verschillende sluisvarianten. Hierbij is gekeken naar de technische, ruimtelijke en nautische haalbaarheid, de investerings- en onderhoudskosten, de verwachte milieueffecten, de maatschappelijke kosten en baten, de planning en risico’s, en de financierbaarheid. Een zeesluis met een omvang van 500 meterlengte, een breedte van 65 meter en 18 meter diep, past binnen het sluizencomplex op de beoogde locatie tussen de Noordersluis en de Middensluis. De sluis kan op deze locatie met traditionele rechte roldeuren worden uitgevoerd. Naast de scheepvaartfunctie van de sluis dient deze als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland. Het milieuonderzoek laat zien dat er met een nieuwe sluis en toename van de scheepvaart nauwelijks extra milieueffecten zijn. Verder is gebleken dat de oplevering van de nieuwe zeesluis verwacht kan worden in 2019, waarbij mogelijk al in de testfase in 2018 de eerste schepen door de zeesluis kunnen varen. Naar verwachting start de aanleg in 2015. Na ingebruikname van de nieuwe zeesluis wordt de Noordersluis buiten bedrijf gesteld en eventueel alleen ingezet bij calamiteiten.

Financiën
De drie betrokken partijen concluderen dat een nieuwe zeesluis aangelegd kan worden binnen het gestelde maximale budget van 848 miljoen euro waarbij het ministerie van Infrastructuur en Milieu 574 miljoen euro investeert in de vervanging van de Noordersluis. De provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam dragen bij voor een grotere sluis en de snellere aanleg. De Provincie Noord-Holland heeft 58,3 miljoen gereserveerd. De gemeente Amsterdam heeft voor haar bijdrage een taakstellend (cap) bedrag van 129,6 miljoen gereserveerd. (prijspeil 2011). Daarnaast rekenen de partijen op een Europese subsidie uit het fonds voor de Trans-Europese Vervoersnetwerken (TEN-T) en fiscale voordelen. Voor de planstudiefase gaf Brussel eerder al een subsidie van 1,75 miljoen euro.

Nadere uitwerking
Met de voorkeursbeslissing volgt nu (juni 2012) de fase van uitwerking van de plannen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Deze fase omvat de planologische procedures – het Provinciaal Inpassingsplan, de milieueffectrapportage en de (voorbereiding van de) aanbesteding. Ook zullen regio en rijk zich inspannen om binnen de grenzen van de leefbaarheid verdere groei van havenactiviteiten in het Noordzeekanaalgebied mogelijk te maken. Aan het eind van deze fase vindt de definitieve besluitvorming plaats over de financiering, de gunning en realisatie van de nieuwe sluis.

Bereikbaarheid Noordzeekanaalgebied
De huidige Noordersluis dateert uit 1929, is technisch gezien aan het einde van zijn levensduur en is in 2029 aan vervanging toe. Om de huidige en toekomstige markt te kunnen bedienen en de schaalvergroting in de scheepvaart op te kunnen vangen, is het uit economisch oogpunt van belang de nieuwe zeesluis tijdig te realiseren. Met de komst van een nieuwe grote zeesluis groeit de sluiscapaciteit mee met de groei van de ladingstromen en de schaalvergroting in de scheepvaart. Schepen kunnen zodoende vlot en veilig van en naar het Noordzeekanaal varen. De nieuwe zeesluis geeft ruimte om aan de vraag van de markt te voldoen en levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de bedrijven in het Noordzeekanaalgebied en het Europese achterland.

Samenwerking
Voor het realiseren van de nieuwe grote zeesluis, werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Holland, Haven Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen nauw samen. Eind 2009 hebben het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam de gezamenlijke uitgangspunten voor de bouw van een zeesluis bij IJmuiden vastgelegd in een convenant. Ook ondertekenden de convenantpartijen een intentieverklaring met de gemeente Velsen.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Opdrachtnemer

 

Contractwaarde tussen 650 en 800 miljoen
Contractduur  
Contractvorm
Welke partijen deden mee in de aanbesteding  
Oplevering

2015 Gunning bouwcontract
2016 Start aanleg nieuwe, grote zeesluis
2019 Oplevering en ingebruikname nieuwe, grote zeesluis IJmuiden