PPS Netwerk Nederland

 

BRAVO 6a/6b - zuidwestelijke randweg Harmelen

Projectnaam

BRAVO 6a/6b - zuidwestelijke randweg Harmelen

Omschrijving

A12BRAVO staat voor Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud en heeft als doel om de verkeersknelpunten op te lossen rond het A12-traject vanaf het verkeersplein Oudenrijn tot en met Bodegraven en in het gebied daaromheen. Het is een samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Bestuur Regio Utrecht en de gemeenten Bodegraven, Woerden, Montfoort, Nieuwegein en Utrecht. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een betere bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid op en rondom de A12. A12BRAVO bevat in totaal acht infrastructuurprojecten.

BRAVO 6a/6b - zuidwestelijke randweg Harmelen is een van de acht infrastructuurprojecten. Het project wordt gerealiseerd vai een Design Build Maintain (DBM) contract.

BAM is gedurende 15 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg. Provincie Utrecht en de gemeente Woerden verwachten dat er extra aandacht zal zijn voor de kwaliteit van de fundering en de verharding. De planning is dat de weg in december 2014 klaar is voor gebruik.

De nieuwe randweg
Deze nieuwe randweg verbindt de provinciale weg N198 direct met de A12. Doorgaand verkeer rijdt dan om de korpskern van Harmelen heen. Behalve de dorpskern ontsluit deze randweg ook het bedrijventerrein ‘De Putkop’.

Gunningscriteria
De provincie Utrecht heeft Iv-Infra gevraagd om een contract op te stellen voor de nieuwe randweg om Harmelen met onder meer drie bijzonder uitgewerkte gunningscriteria: Resultaat is een zeer bijzonder DBM contract met projectnaam BRAVO 6a/6b. Antal Hartman, contractmanager BRAVO 6a/6b, en werkzaam bij Iv-Infra: “De gunning van opdracht heeft plaatsgevonden op basis van de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI). In het contract zijn de projectdoelen vertaald naar heldere gunningscriteria, waarop de opdrachtnemer bij het doen van zijn inschrijving kon scoren. Er is daarom niet alleen naar de realisatieprijs gekeken, maar eveneens veel waarde gehecht aan (kwalitatieve) criteria, zoals duurzaamheid, project- en risicobeheersing en publieksgerichtheid. Belangrijk was ook om een weg te krijgen die op lange termijn de laagste onderhoudskosten kent. De gegadigden moesten zelf de detaillering zo uitwerken dat de weg de laagste onderhoudskosten zou krijgen.

Aandacht voor duurzaamheid
Gegadigden is de vrijheid gegeven om mee te denken over duurzaamheid. Er is met behulp van een vooraf opgestelde lijst duurzaamheidsaspecten, een gunningscriterium opgesteld waarbij de gegadigden per nuttig uitgewerkt duurzaamheidsaspect, punten kon behalen en zo een fictieve bonus kreeg bij de gunning.

Hartman: ‘De verschillende consortia/marktpartijen konden duurzame ideeën indienen om een hogere EMVI-score te realiseren en kwamen met verrassende initiatieven. Een kleine greep uit de aanbieding: Er zal alleen LED-verlichting en groene stroom gebruikt worden. Alle groenafval wordt in een Biomassa -installatie verwerkt. Er worden extra bomen geplant en worden er hergebruikte geleiderails (vangrails) toegepast. Ook is door BAM aangeboden om zogeheten ‘lage energie asfalt’ toe te passen. Dit asfalt kan bij lagere temperaturen worden aangebracht waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten.

Risicobeheersing
Ook is aan de gegadigden gevraagd om een risicoinventarisatie te maken tijdens de aanbestedingsprocedure. Deze inventarisaties zijn samengevoegd met de eigen inventarisatie en het resultaat is terug gegeven aan alle gegadigden. Bij de inschrijving konden de gegadigden aangeven welke risico’s zij op zich wilden nemen. Per overgenomen risico kreeg de gegadigde een fictieve bonus. BRAVO 6a/6b is een voorbeeld geworden hoe op basis van het bekende UAV-gc contract en de inmiddels ingeburgerde EMVI-methode nog steeds meer innovatieve oplossingen kunnen worden bereikt.

Planning
BAM verricht momenteel een aantal grondboringen om een nog beter zicht te krijgen in de opbouw van de ondergrond. Dit is belangrijk om te bepalen hoeveel voorbelasting de grond nodig heeft om stevig genoeg te zijn voor het bouwen van de weg. Aansluitend zal BAM het bestaande ontwerp aan het uitwerken tot een uitvoeringsontwerp, waarin diverse bouwwerken in en om de weg nader worden gedetailleerd. Verwachting is dat dit uitvoeringsontwerp eind 2012 gereed is. Vanaf januari 2013 begint het werk ook buiten zichtbaar te worden. Er worden nieuwe sloten gegraven en onderdoorgangen voor het water gemaakt. In het voorjaar van 2013 begint de aannemer stapsgewijs met het aanvoeren van zand dat op diverse plaatsen gestort wordt om de grond te laten inklinken zodat deze niet gaat verzakken als de weg er ligt. De daadwerkelijke aanleg van de weg is voorzien tussen april en december 2014.

Opdrachtnemer

BAM

Opdrachtgever

Provincie Utrecht en de gemeente Woerden

Contractwaarde

7,5 miljoen euro

Contractduur

15 jaar